Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan door de klant ten aanzien van JSB Audio, gevestigd te 2560 Nijlen, Breugelhoevestraat 50a. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

 1. Verzakingsrecht

De klant heeft het recht aan de firma mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking terug te worden gestuurd binnen de 10 dagen na de annulatie.

 1. Bestellingen

Onder voorbehoud van uitoefening van het verzakingsrecht uiteengezet in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, is elke door de klant geplaatste bestelling bindend voor hem en kan deze niet eenzijdig worden ingetrokken tenzij, na aangetekende ingebrekestelling van de klant, de leverancier binnen de maand hierop volgend, nalaat de bestelling te aanvaarden of er zijn akkoord mee te geven.

De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed te kennen en kiest het type materieel in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het bestelde en geen verdere informatie te behoeven.

Foto’s, tekeningen, illustraties, prijzen en technische kenmerken worden enkel ter inlichting overgemaakt en zijn benaderende aanwijzingen: zij kunnen eenzijdig door JSB Audio gewijzigd worden.

JSB Audio behoudt zich het recht voor om een bestelling eventueel gedeeltelijk te aanvaarden: indien JSB Audio een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient hij de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht hiermee in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele bestelling, binnen de 7 werkdagen na vermelde kennisgeving.

 1. Leveringstermijn

De (opgegeven) leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van JSB Audio. Het niet naleven ervan kan geen aanleiding geven tot enig verhaal door de klant op JSB Audio en heeft geen recht aan de klant om de overeenkomst te ontbinden.

De inontvangstneming door de klant van de goederen en / of prestaties houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, ook al situeert deze zich later dan de voorziene indicatieve leveringstermijn.

Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant enkel JSB Audio per aangetekend schrijven in gebreke stellen de levering uit te voeren.

Indien JSB Audio, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde leveringstermijnen, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, een leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding ten voordele van de klant.

 1. Levering

De levering en overdracht van risico’s der goederen wordt geacht plaats te hebben vanaf de kennisgeving aan de klant dat de goederen te zijner beschikking staan in de magazijnen van JSB Audio.

Indien het transport wordt uitgevoerd door JSB Audio of zijn vervoerder, wordt de inontvangstname geacht te hebben plaatsgevonden van zodra de goederen zich bevinden binnen de gebouwen of op het terrein van de klant, ongeacht of ze zijn uitgeladen of niet.

 1. Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%), enkel het subtotaal en de afrekening zijn exclusief BTW.

 1. Gebreken

Indien de door JSB Audio geleverde goederen bij de levering zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat ogenblik te laten akteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument.

Binnen de 3 dagen na levering dient de klant JSB Audio per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet conformiteit met afschrift van het bewuste document. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard.

 1. Aansprakelijkheid

JSB Audio gaat ten opzichte van de klant enkel een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. Het product produceert een hoog geluidsniveau dat mogelijks (permanente) gehoorschade kan oplevveren bij langere blootstelling, elke aansprakelijkheid van JSB Audio is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt door de door hem geleverde goederen aan enig ander, al dan niet verbonden goed, alsook voor eender welke schade veroorzaakt aan en door enige handeling die hij of zijn aangestelde stelt welke verband houdt met en / of enig gevolg heeft op enig ander, al dan niet verbonden goed of andere.

De aansprakelijkheid van JSB Audio voor eender welke genots-, winstderving en / of indirecte schade is, ook bij zware fout doch behoudens opzet, steeds uitgesloten.

In geval JSB Audio per impossibile gehouden zou zijn tot betaling van enige schadevergoeding, om welke reden dan ook, zal deze zich in ieder geval beperken tot vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere, welke in geen geval de door de klant betaalde prijs, vermeerderd met 5%, kan overschrijden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde goederen altijd eigendom van JSB Audio blijven in geval van huur, en in geval aankoop, tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is.

Tot zolang is de klant niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, de goederen aan derden in pand of borg te geven, onder te verhuren, uit te lenen, de huurrechten over te dragen enz.

In geval van bewarend of uitvoerend beslag op de goederen is de klant ertoe gehouden om binnen de 24 uur, op straffe van aansprakelijkheid, JSB Audio te informeren, alsook onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

 1. Overdracht

Behoudens schriftelijk akkoord van JSB Audio is de overeenkomst en / of de daarin vermelde rechten en plichten noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar in hoofde van de klant.

Bij schriftelijk akkoord van JSB Audio met een overdracht van een overeenkomst in hoofde van de klant, verbindt de nieuwe klant – overnemer zich van rechtswege tot solidaire betaling met de klant – overdrager van alle op datum van de inwerkingtreding van de overdracht aan JSB Audio verschuldigde sommen in hoofdsom en accessoria.

JSB Audio is er steeds toe gerechtigd de overeenkomst en / of daarin vermelde rechten en / of plichten en / of voortvloeiende vorderingen, vergoedingen, met inbegrip van alle aanhorigheden, geheel of gedeeltelijk, alsmede de eigendom van de betreffende goederen, aan derden over te dragen of in pand te geven. De klant erkent en aanvaardt dat deze derden desgevallend de overgedragen rechten en / of plichten en / of vorderingen van JSB Audio ten opzichte van de klant kunnen uitoefenen en verbindt er zich ertoe om op het eerste verzoek van JSB Audio ieder document te ondertekenen dat vereist is voor de juridische en administratieve regularisatie van de overdracht, die hem desgevallend eenvoudigweg bij aangetekend schrijven kan betekend worden.

 1. Betalingen

Alle bestellingen en daaruit volgende facturen van JSB Audio zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijk overeenkomst, contant betaalbaar op (één van) de bankrekening(en) van JSB Audio of op zijn zetel, zonder disconto, alle rechten en kosten ten laste van de klant.

Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de acht dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

Iedere door JSB Audio ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen en eventueel blootgestelde gerechtskosten, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.

Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.

Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag heeft JSB Audio het recht elke verdere levering en / of prestatie ten opzichte van de klant, zowel deze voortvloeiend uit het  contract  waarop  de  onbetaalde  factuur  slaat,  als  uit andere contracten, onmiddellijk op te schorten.

Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt de waarborgverplichting van JSB Audio opgeheven zolang de volledige betaling, inclusief intresten en kosten, niet is voldaan. Deze opheffing verlengt de waarborgperiode niet. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van  rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12 % per jaar (= 1 % per maand). Daarenboven zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 12 %, met een minimum van € 50,00, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding, onverminderd verwijlintresten.

 1. Geschillen

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting tussen partijen op grond van deze overeenkomst of naar aanleiding ervan, zal het geschil worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.  JSB Audio behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens woonplaats.

 1. Gebreken en klachten

JSB Audio heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere klant recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de klant geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De klant kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de klant of een door de klant aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De klant moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan JSB Audio, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de klant of een door de klant aangewezen derde partij. Het is de plicht van de klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar JSB Audio, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant. JSB Audio raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de klant aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de algemene en/of verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de klant niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. JSB Audio is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de klant niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de klant.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal JSB Audio deze opnieuw aan de klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de klant. JSB Audio is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

 

 

 

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.facebook.com/jsbaudio uitgebaat door JSB Audio.

Door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

 1. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden producten zijn beschikbaar zoals ze zijn in de huidige staat. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

 1. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo vlug mogelijk te corrigeren.

Wij spannen ons in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel niet de mogelijkheid uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals tijdsverlies, emotionele schade, dataverlies).

 

0

Start typing and press Enter to search